Salvinia sp.

Salvinia sp.
Salvinia sp.
Photo Credit: Jacob Golan