Azolla sp.

Azolla sp.
Azolla sp.
Photo Credit: Jenny Gordon